Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014

Διευκρινήσεις για τις διαδικασίες εξετάσεων προς απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη και για τις χρήσεις Ζωνών συχνοτήτων VHF της Ραδιοερασιτεχνικής Υπηρεσίας.

Γ.  Σχετικά  με  την  χρήση  ζωνών  συχνοτήτων  στις  υποζώνες  των  50-52  MHz,  70-70,25
MHz και 5250-5450 kHz
1.  Στον  πίνακα  του  άρθρου  21  της  ΥΑ38200/1136/2011  όπως  αυτή  τροποποιήθηκε
(σχετική  γ),  στη σχετική σημείωση προβλέπεται:  «  Μετά από τη σύμφωνη γνώμη του
ΓΕΕΘΑ,  οι  υποζώνες  50−52  MHz  και  70,00–70,25  MHz,  είναι  δυνατόν  να
χρησιμοποιούνται  από  ραδιοερασιτεχνικούς  σταθμούς  ασυρμάτου,  σε  δευτερεύουσα
βάση,  για  πειραματικές  δραστηριότητες»  το  ίδιο  αναφέρεται  στην  (δ)  σχετική  στην
υποσημείωση Ε16 του ΕΚΚΖΣ .

Επιπλέον  με τα (ε)  σχετικά  έγγραφα του το ΓΕΕΘΑ διευκρίνισε ορισμένες σχετικές
λεπτομέρειες  εφαρμογής  και  συνεπώς  οι  ανωτέρω  ζώνες  δύνανται  να
χρησιμοποιούνται  από  την  Ερασιτεχνική  Υπηρεσία,  αποκλειστικά  υπό  τις  παρακάτω
προϋποθέσεις (αθροιστικά):
1.1.  Σε  μεμονωμένες  περιπτώσεις  που  αφορούν  στη  διεξαγωγή  πειραμάτων  -ερευνητικών δραστηριοτήτων και μόνο.
1.2.  Σε καθεστώς Δευτερεύουσας Βάσης.
1.3.  Κατόπιν σύμφωνης γνώμης του ΓΕΕΘΑ.
1.4.  Η  χρήση διαμόρφωσης  FM  επιτρέπεται  μόνο  στην  υποζώνη  50,500  -  52,00
MHz.
1.5  Ανά πάσα στιγμή και εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, το ΓΕΕΘΑ μπορεί να
ζητήσει τη διακοπή των σταθμών που λειτουργούν βάσει των ανωτέρω.
 Παρακαλούμε  για  την  ενημέρωση  των  ενδιαφερομένων  ραδιοερασιτεχνών  στην  περιοχή
αρμοδιότητας σας.
                                                           Ο Υφυπουργός
                                         Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
                                               ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ


Info: http://www.raag.org/news.asp?ITMID=792&LANG=GR

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου