Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΑΙ Ε.Ε.Α.Ε.

ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΑΙ Ε.Ε.Α.Ε.
του  νομικού Κωστ/νου Τρανσβαλίδη (SV2HPH)
 
    Είναι πιθανόν γνωστό σε αρκετούς συναδέλφους η πρόσφατη περιπέτεια της Ραδιολέσχης Καρδίτσας, εις βάρος της οποίας επιβλήθηκε τέλος («χαράτσι») από την «Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας» (εφεξής Ε.Ε.Α.Ε.), ύψους 400,00 Ευρώ, το οποίο αφορούσε το ετήσιο τέλος μετρήσεων κεραιών, για το έτος 2014.
    Όπως προκύπτει από το σχετικό παραστατικό που εξέδωσε η Ε.Ε.Α.Ε. στις 23/3/2015 και επ’ονόματι της Ραδιολέσχης Καρδίτσας (στην οποία έχει αποδώσει τον Κωδικό Πελάτη 20154300),πρόκειται για το υπ’αριθμόν 83144 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και διάθεσης υλικών, ως προσφερθείσα δε υπηρεσία αναγράφεται το «ετήσιο τέλος μετρήσεων κεραιών – ραδιοφωνικός σταθμός #έτος 2014». Τέλος από το ίδιο παραστατικό, προκύπτει ότι η τιμολογηθείσα συνολικά αξία ανέρχεται σε 400,00 Ευρώ και αφορά 2 κεραιοσυστήματα, με τιμή μονάδας 200,00 Ευρώ.
    Στο καταβλητέο ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ, ούτε οιαδήποτε άλλη εισφορά, κράτηση ή εν γένει επιβάρυνση.

    Θεωρώ κατ’αρχήν ότι εκ παραδρομής αναγράφεται στο ανωτέρω παραστατικό ότι πρόκειται για κεραίες «ραδιοφωνικού σταθμού», καθόσον οι κεραίες για τις οποίες επιβλήθηκε το σχετικό τέλος (πρέπει προφανώς να) εξυπηρετούν είτε το σταθμό βάσης (club station) του συλλόγου, είτε τους επαναλήπτες/αναμεταδότες που αυτός έχει εγκαταστήσει. Θα είναι τουλάχιστον οξύμωρο να θεωρεί η Ε.Ε.Α.Ε. ότι ραδιοερασιτεχνικός σύλλογος έχει εγκαταστήσει κεραίες ραδιοφωνικού σταθμού ή να μην μπορεί να διακρίνει τις κεραίες ενός ραδιοφωνικού και ενός ραδιοερασιτεχνικού σταθμού. Εν πάση όμως περιπτώσει, η διάκριση αυτή, από πλευράς τελικού αποτελέσματος (δηλαδή χρέωσης) δεν διαφοροποιεί ουδόλως τα πράγματα, δεδομένου ότι το ίδιο ποσό επιβάλλεται ως τέλος επί κεραίας ραδιοφωνικού σταθμού ή επί κεραίας ειδικού ραδιοδικτύου ή επί κεραίας που εξυπηρετεί την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη – εφόσον βέβαια συντρέχει κατά τα κατωτέρω νόμιμη περίπτωση επιβολής του εν λόγω τέλους.
    Δυστυχώς δεν ήταν η πρώτη φορά που ήρθε εις γνώση μου τέτοια ενέργεια εκ μέρους της Ε.Ε.Α.Ε. και εις βάρος ραδιοερασιτεχνικού συλλόγου, όμως ήταν η πρώτη φορά που είχα στη διάθεσή μου το σχετικό υλικό (τιμολόγιο), οπότε μπορούσα να ασχοληθώ εκτενώς με το ζήτημα.
    Οσα περιέχονται στο άρθρο αυτό, αφορούν τόσο τους μεμονωμένους ραδιοερασιτέχνες, όσους και τους συλλόγους/ενώσεις αυτών, προς τους οποίους μάλιστα γίνονται κάποιες επισημάνσεις στο τέλος του άρθρου.
    Από την έρευνα που πραγματοποίησα, διαπίστωσα ότι η Ε.Ε.Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν.4310/2014, είναι ο τεχνολογικός φορέας (Εθνική Ρυθμιστική Αρχή) ο οποίος έχει ως σκοπό τον έλεγχο και την εποπτεία των ακτινοβολιών στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία, ενώ στις αρμοδιότητές της εντάσσεται η πραγματοποίηση ελέγχων και μετρήσεων όλων των ειδών διατάξεων και εγκαταστάσεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο φάσμα των ραδιοσυχνοτήτων και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων αυτών στην ιστοσελίδα της, προκειμένου να εξακριβωθεί η συμμόρφωση με τα όρια ασφαλούς έκθεσης του γενικού πληθυσμού. Εχει τον χαρακτήρα νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και απολαμβάνει πλήρους διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Περαιτέρω, στο άρθρο 30 του ν. 4070/2012 καθορίζονται τα σχετικά με τον αυτεπάγγελτο ή κατόπιν αίτησης έλεγχο των κεραιών, τις επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατά τον έλεγχο υπέρβαση των ορίων εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, καθώς επίσης και το ετήσιο τέλος το οποίο υποχρεούνται να καταβάλουν προς την Ε.Ε.Α.Ε. οι κάτοχοι των αδειοδοτημένων κεραιών και το οποίο αρχικά ανερχόταν σε 200,00 Ευρώ και ήδη από το έτος  2015, μετά την έκδοση του ν.4313/2014, σε 220,00 Ευρώ.
    Το τέλος αυτό προκαταβάλλεται κάθε έτος στην Ε.Ε.Α.Ε. και μπορεί να αναπροσαρμόζεται, αναλόγως των αναγκών, ώστε μέσω αυτού να καλύπτονται τα έξοδα των ελέγχων που διενεργεί η Ε.Ε.Α.Ε., καθώς και τα έξοδα της λειτουργίας, ανάπτυξης και επέκτασης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων.
    Το εν λόγω τέλος θεσπίσθηκε το πρώτον με την διάταξη της παρ.5 του άρθρου 31 του ν.3431/2006, για την εφαρμογή της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 417/1/2007 απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία απέκλειε ρητά την επιβολή του στις ραδιοερασιτεχνικές κεραίες, χωρίς κανέναν περαιτέρω περιορισμό ή διάκριση. Δυνάμει δε του ανωτέρω νόμου και της σχετικής απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ., το τέλος επιβάλλονταν εις βάρος των υπόχρεων από την Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία και το εισέπραττε, αποδίδοντάς το στην συνέχεια στην Ε.Ε.Α.Ε..
    Ο ν.3431 καταργήθηκε (σχεδόν στο σύνολό του) από το ν.4070/2012, ενώ με το άρθρο 30 του τελευταίου, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 31 του ν.3431, εξουσιοδοτήθηκαν ο Υπουργός των Οικονομικών και ο καθ’ύλη αρμόδιος για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργός, όπως εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του ν.4070, με κοινή τους απόφαση, καθορίσουν όλα τα σχετικά με την επιβολή και την είσπραξη του ανωτέρω τέλους ζητήματα. Όπως δε προκύπτει από το άρθρο 188 του ν.4070, η έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτού, συνέπιπτε με την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η οποία έλαβε χώρα στις 10/4/2012 (Τεύχος Α’ , αρ. φ. 82).
    Εις εκτέλεση της σχετικής εξουσιοδοτικής διάταξης, πράγματι εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας & Θρησκευμάτων, με στοιχείο Π/112/345, η οποία και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε και άρχισε η τυπική και ουσιαστική ισχύς της από την 6η Δεκεμβρίου 2012 (Τεύχος Β’, αρ.φ. 3271). Σημειωτέον ότι, όπως διαπίστωσα από τον ιστοχώρο της Ε.Ε.Α.Ε., το Δ.Σ. της κατά την συνεδρίαση της 6ης Φεβρουαρίου 2015, προέβει στις απαραίτητες προεργασίες για την τροποποίηση της ανωτέρω Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
    Η εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση ορίζει ότι σκοπός της είναι ο καθορισμός της διαδικασίας είσπραξης από την Ε.Ε.Α.Ε. του ετήσιου τέλους που σχετίζεται με την εγκατάσταση και την λειτουργία κάθε κατασκευής κεραίας, διευκρινίζοντας σαφώς ότι στο πεδίο εφαρμογής της εμπίπτουν μόνον οι κατασκευές κεραιών για τις οποίες απαιτείται η έκδοση αδείας σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1, παρ. 2, στοιχείο Α’ του ν.2801/2000. Είναι δε γνωστό σε όλους μας, ότι η αμέσως ανωτέρω διάταξη, εξαιρεί ρητά τις κεραίες των ραδιοερασιτεχνών από την αδειοδότηση (εκ μέρους της Ε.Ε.Τ.Τ.), εφόσον συντρέχουν οι αναφερόμενες στη διάταξη αυτή προϋποθέσεις. Επιπλέον δε, το άρθρο 30 του ν. 4070, καθορίζοντας το πεδίο εφαρμογής του, ορίζει σαφώς ότι οι διατάξεις του εφαρμόζονται μόνον για τις κατασκευές κεραιών για τις οποίες απαιτείται άδεια, σύμφωνα με το ν.2801.
    Διαπιστώνεται επομένως ευχερώς ότι με την Κοινή Υπουργική Απόφαση του 2012, διευρύνθηκε σημαντικά το πεδίο επιβολής του τέλους, σε σχέση με την προϊσχύσασα αυτής απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., καθόσον ναι μεν αυτό (σε κάθε περίπτωση) επιβάλλεται μόνον επί των αδειοδοτημένων κεραιών οι οποίες είναι καταχωρημένες στο Εθνικό Μητρώο Κεραιών, πλην όμως, με το προϊσχύσαν πλαίσιο δεν ήταν δυνατή η επιβολή του τέλους αυτού επί των ραδιοερασιτεχνικών κεραιών (ανεξάρτητα από το εάν είχαν αδειοδοτηθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ. ή όχι), ενώ κατά το ισχύον καθεστώς, το τέλος αυτό μπορεί να επιβληθεί (και) επί των ραδιοερασιτεχνικών κεραιών που έχουν αδειοδοτηθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ., σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να επιβληθεί εις βάρος μη αδειοδοτημένων κεραιών.
    Πλέον των ανωτέρω, η ίδια Κοινή Υπουργική Απόφαση, ορίζει ότι υπόχρεοι για την καταβολή του ετήσιου τέλους είναι οι κάτοχοι των κατασκευών κεραιών, επί των οποίων αυτό επιβάλλεται και οι οποίοι ενημερώνονται για το καταβλητέο ποσό από την Ε.Ε.Α.Ε. με σχετικό τιμολόγιο αυτής, το οποίο πρέπει να εκδίδεται μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους και το οποίο ποσό είναι προκαθορισμένο και ανεξάρτητο του τύπου της κεραίας, του τόπου εγκατάστασης αυτής και της χρήσης που αυτή εξυπηρετεί. Την δε ενημέρωση σχετικά με τις αδειοδοτημένες, έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους, κατασκευές κεραιών λαμβάνει η Ε.Ε.Α.Ε. από την Ε.Ε.Τ.Τ. μέχρι την 31η Ιανουαρίου εκάστου έτους, βάσει των καταχωρήσεων που έχουν γίνει στο Εθνικό Μητρώο Κεραιών.
    Ορίζεται επίσης στην ανωτέρω Απόφαση ότι τα τέλη πρέπει να καταβάλονται εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού τιμολογίου, με κατάθεση σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Ε.Α.Ε. και σύμφωνα με τις οδηγίες που πρέπει να αναγράφονται στο οικείο τιμολόγιο. Σε περίπτωση μάλιστα μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους, η Ε.Ε.Α.Ε. μπορεί να προβεί σε διαδικασίες είσπραξής του σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ενώ ταυτόχρονα, ενημερώνεται και η Ε.Ε.Τ.Τ., προκειμένου να προβεί και αυτή στην επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπει το άρθρο 77 του ν.4070/2012, χωρίς ασφαλώς η καταβολή του τυχόν προστίμου που θα επιβάλει η Ε.Ε.Τ.Τ. να απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής του τέλους υπέρ της Ε.Ε.Α.Ε..
    Τέλος, σύμφωνα με την μεταβατική διάταξη που περιέχει το άρθρο 6 της ίδιας Απόφασης, η Ε.Ε.Α.Ε. ήταν υποχρεωμένη όπως εντός ενός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ήτοι μέχρι την 5η Ιανουαρίου 2013), αποστείλει σε κάθε κάτοχο αδειοδοτημένης κεραίας, η οποία ήταν καταχωρημένη στο Εθνικό Μητρώο Κεραιών της Ε.Ε.Τ.Τ. έως και την 31η Δεκεμβρίου 2011, το σχετικό τιμολόγιο για το οφειλόμενο από αυτόν τέλος για το έτος 2011.
    Παράλληλα είναι γνωστή και η υπ’αριθμόν 27217/505 του έτους  2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ αρ. 1442, τεύχος Β’), η οποία καθορίζει τους τύπους κεραιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 23 του άρθρου 30 του ν.4070, με συνέπεια την εξαίρεσή τους από την υποχρέωση αδειοδότησης σύμφωνα με το ν.2801. Πρόκειται για την Απόφαση η οποία, στο άρθρο 3, έχει συμπεριλάβει μεταξύ άλλων τύπων κεραιών, τις κεραίες των ραδιοερασιτεχνικών επαναληπτών/αναμεταδο- τών/ραδιοφάρων, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που σε αυτήν περιέχονται, κατατάσσοντας τις εν λόγω κεραίες στις λεγόμενες  «Ε.Κ.Κ.Χ.Ο.» (Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Οχλησης), οι οποίες και απαλλάσσονται ρητά από την υποχρέωση αδειοδότησης, κατά τους ν.2801 και 4070.
    Βάσει λοιπόν όλων των ανωτέρω, εφαρμοστέων για τις ραδιοερασιτεχνικές κεραίες, διατάξεων, καταλήγω στα ακόλουθα συμπεράσματα :
    Η Ε.Ε.Α.Ε. δικαιούται και οφείλει να επιβάλει το προβλεπόμενο ετήσιο τέλος  εγκατάστασης και λειτουργίας κεραίας, εφόσον πρόκειται για κεραία για την οποία απαιτείται άδεια σύμφωνα με το ν.2801 ή το ν.4070 και για την οποία έχει εκδοθεί σχετική άδεια. Συνεπώς για κεραία, η οποία έπρεπε μεν να αδειοδοτηθεί, πλην όμως δεν έχει χορηγηθεί (για οποιονδήποτε λόγο) σχετική άδεια από την Ε.Ε.Τ.Τ., δεν είναι νοητή η επιβολή του ετήσιου τέλους. Εξάλλου μια τέτοια κεραία, ως μη αδειοδοτημένη, δεν θα περιλαμβάνεται στο Εθνικό Μητρώο Κεραιών.
    Το ετήσιο τέλος υπέρ της Ε.Ε.Α.Ε., δεν μπορεί να επιβληθεί για ραδιοερασιτεχνικές κεραίες οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις απαλλαγής από αδειοδότηση, σύμφωνα με το ν.2801, καθώς επίσης και για κεραίες ραδιοερασιτεχνικών επαναληπτών/ αναμεταδοτών/ραδιοφάρων οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό τους ως «Ε.Κ.Κ.Χ.Ο.» και έχουν καταχωρηθεί ως τέτοιες, σύμφωνα με τις ΚΥΑ Π/112/345 και 27217/505.
    Υπενθυμίζεται ότι για τις «Ε.Κ.Κ.Χ.Ο.» προβλέπεται διαδικασία ηλεκτρονικής δήλωσης σε κατάλληλη πληροφοριακή υποδομή της Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία όμως ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί. Παρ’όλα αυτά, οι κάτοχοι κεραιών που χαρακτηρίζονται ως «Ε.Κ.Κ.Χ.Ο.», είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν την σχετική ηλεκτρονική δήλωση και να προβούν σε σχετική δημοσίευση σε ειδική σελίδα του ιστοχώρου τους. Μάλιστα ήδη υπάρχουν ραδιοερασιτεχνικοί σύλλογοι, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την σχετική διαδικασία και οι οποίοι αναφέρονται σε σχετικό κατάλογο στον ιστοχώρο της Ε.Ε.Τ.Τ..
    Κατά λογική ακολουθία, ραδιοερασιτεχνικές κεραίες καθώς και κεραίες επαναληπτών/ αναμεταδοτών/ραδιοφάρων, οι οποίες δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις απαλλαγής και συνεπώς αδειοδοτήθηκαν από την Ε.Ε.Τ.Τ.  και περιλαμβάνονται στο Εθνικό Μητρώο Κεραιών, υπόκεινται στο υπέρ της Ε.Ε.Α.Ε. ετήσιο τέλος.
    Εφόσον συντρέχει περίπτωση επιβολής του ετήσιου τέλους, η Ε.Ε.Α.Ε. θα πρέπει να προβαίνει στην έκδοση του σχετικού τιμολογίου της μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους και να μεριμνά για την άμεση αποστολή του στον κάτοχο της κατασκευής κεραίας και υπόχρεο για την εξόφλησή του, ενημερώνοντας τον ταυτόχρονα (σύμφωνα με τις αρχές της «χρηστής διοίκησης») για την προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει αυτός να προβεί στην καταβολή του οφειλόμενου ποσού, για τις συνέπειες της μη εμπρόθεσμης καταβολής, καθώς επίσης και για τη δυνατότητα εναντίωσής του.
    Η Ε.Ε.Α.Ε. αντλεί τα στοιχεία των αδειοδοτημένων κεραιών και των κατόχων αυτών από τον κατάλογο που καταρτίζει η Ε.Ε.Τ.Τ. και τον οποίο της υποβάλει έως την 31η Ιανουαρίου εκάστου έτους. Στον κατάλογο αυτόν περιλαμβάνονται όσες κεραίες αδειοδοτήθηκαν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους.
    Ολοκληρώνοντας το άρθρο αυτό, συνοψίζω απευθυνόμενος προς τους ραδιοερασιτεχνικούς συλλόγους :
1)Εάν έχουν εγκαταστήσει και λειτουργούν κεραίες οι οποίες απαλλάσσονται από την αδειοδότηση σύμφωνα με το ν.2801 (π.χ. για club station), δεν υπόκεινται σε ετήσιο τέλος υπέρ της Ε.Ε.Α.Ε.
    2)Εάν έχουν εγκαταστήσει και λειτουργούν κεραίες οι οποίες αδειοδοτήθηκαν από την Ε.Ε.Τ.Τ., υπόκεινται στο υπέρ της Ε.Ε.Α.Ε. τέλος.
    3)Εάν έχουν εγκαταστήσει και λειτουργούν «Ε.Κ.Κ.Χ.Ο.» για τους επαναλήπτες/αναμεταδότες/ραδιοφάρους τους, δεν υπέχουν υποχρέωση αδειοδότησης από την Ε.Ε.Τ.Τ., ενώ βέβαια υποχρεούνται να προβούν στην σχετική υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης και σε δημοσίευση στον ιστοχώρο τους και συνεπώς δεν υπόκεινται στο τέλος υπέρ της Ε.Ε.Α.Ε.
    4)Εάν έχουν εγκαταστήσει και λειτουργούν επαναλήπτες/αναμεταδότες/ραδιοφάρους των οποίων οι κεραίες δεν χαρακτηρίζονται ως «Ε.Κ.Κ.Χ.Ο.», θα πρέπει να αδειοδοτηθούν κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 του ν.4070, οπότε και θα υπόκεινται στο ετήσιο τέλος υπέρ της Ε.Ε.Α.Ε.
    Από όλα τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με την «περιπέτεια» της Ραδιολέσχης Καρδίτσας, καθίσταται προφανές και αυταπόδεικτο το συμφέρον των ραδιοερασιτεχνικών συλλόγων για την εγκατάσταση «Ε.Κ.Κ.Χ.Ο.» και προτρέπω ανεπιφύλακτα για τις ενέργειές τους προς την κατεύθυνση αυτή.
    Οι δυνατότητες που παρέχονται στους ραδιοερασιτεχνικούς συλλόγους που λειτουργούν ή προτίθενται να λειτουργήσουν επαναλήπτες/αναμεταδότες/ραδιοφάρους και όσον αφορά τις κεραίες αυτών είναι : είτε να εγκαταστήσουν Ε.Κ.Κ.Χ.Ο., είτε να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της περίπτωσης β του στοιχείου Α της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.2801 (οπότε και απαλλάσσονται από την αδειοδότηση), είτε τέλος να λάβουν από την Ε.Ε.Τ.Τ. την απαιτούμενη άδεια, ακολουθώντας την διαδικασία που ορίζει η παρ. 17 του άρθρου 30 του ν. 4070. Στην τελευταία περίπτωση (και μόνο σ’αυτήν) θα πρέπει να θεωρείται βέβαιη η επιβολή του τέλους από την Ε.Ε.Α.Ε.
    Από την έρευνά μου πάντως στον ιστοχώρο της Ε.Ε.Τ.Τ., δεν προέκυψε κεραία καταχωρημένη στο όνομα της Ραδιολέσχης Καρδίτσας.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου